Generalforsamling 2019 - DLHM

Gå til indhold

Hoved menu:

Generalforsamling 2019

Program > 2019

Dagsorden for ordinær generalforsamling

Søndag den 30. juni 2019 kl. 13.30

Severin hotel- og konferencecenter
Skovsvinget 25, DK 5500 Middelfart
 
Velkomst v. formand Britt Prangsbøll

1.     Valg af ordstyrer.

2.     Valg af referent og stemmetællere.

3.     Fremlæggelse af formandens beretning for 2018 med henblik på godkendelse.

4.     Fremlæggelse af foreningens regnskab / økonomi for 2018 v. Nina Lunde Clausen

5.     Fastsættelse af næste års kontingent, med henblik på godkendelse v. Nina Lunde Clausen

6.     Beretning for Jubilæumskontoen af 1990 v. Bent Østergaard Andersen, til orientering.

7.     Behandling af indkomne forslag, der skal være formanden skriftligt i hænde senest 1. juni
a.    Landsforeningens vedtægt:
Nuværende:

§ 9: Lokalforeninger
Stk. 5: Det reviderede regnskab, kassekladde samt kopi af alle bilag,fremsendes til DLHM’s kasserer, inden udgangen af januar kvartal. Lokalforeningernes omsætning indarbejdes i DLHM’s årsopgørelse.

Forslag til Nyt § 9 - Stk. 5:
Stk. 5: Det reviderede regnskab, kassekladde samt kopi af alle bilag, fremsendes til DLHM’s kasserer, inden udgangen af februar måned.
Sammen med regnskabet eller senest ved udgangen af marts måned fremsendes formandens/bestyrelsens beretning for regnskabsåret.

Lokalforeningernes omsætning indarbejdes i DLHM’s årsopgørelse.

Lokalforenings vedtægter:
Nuværende:

§ 6: Regnskab og revision
Lokalforeningens regnskabsår følger kalenderåret. Kassereren fører regnskabet og forestår ind– og udbetalinger.Revision af regnskabet skal foretages i årets første kvartal samt efter behov af de valgte bilagskontrollanter.
Det reviderede regnskab, kassekladde samt kopi af alle bilag, fremsendes til DLHM’s kasserer. Lokalforeningernes omsætning indarbejdes i DLHM´s årsopgørelse.

Forslag til nyt §6:
§ 6: Regnskab og revision
Lokalforeningens regnskabsår følger kalenderåret. Kassereren fører regnskabet og forestår ind– og udbetalinger. Revision af regnskabet skal foretages i årets første 2 måneder, samt efter behov af de valgte bilagskontrollanter.
Det reviderede regnskab, kassekladde samt kopi af alle bilag, fremsendes til DLHM’s kasserer, inden udgangen af februar måned. Sammen med regnskabet eller senest ved udgangen af marts måned fremsendes formandens/bestyrelsens beretning for regnskabsåret.
Lokalforeningernes omsætning indarbejdes i DLHM´s årsopgørelse.


8.     Valg til bestyrelse, på valg for 2 år er:
a.    Valg af Kasserer Nina Lund Clausen, Genopstiller
b.    Valg til Bestyrelse
                                 Jørgen Dresfeldt, Genopstiller ikke
                                 Carl-Johann Ryser, Genopstiller
c.    Valg af 3 bestyrelsessuppleanter
                                Hans Jørgen Nilaus Rasmussen
                                Conni Christensen
                                Vakant
9.     Eventuelt.

 
Kun medlemmer, som har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen. Som det fremgår, er der 1 bestyrelsesmedlem, som ikke genopstiller.
Kunne du tænke dig at blive en del af bestyrelsen? Så mød op til generalforsamlingen og stil dit kandidatur til rådighed.

Regnskab og beretning kan rekvireres ved henvendelse til
landsforeningens kontor på e-mail: dlhm@dlhm.dk. eller på
tlf. 3526 4045.

Regnskab og beretninger kan hentes her på hjemmesiden.


 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu