Vedtægter

Formål og vedtægter
 
§ 1: Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er:
 
Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede (forkortet DLHM)
 
Foreningen for personer med funktionsnedsættelse efter operation eller stråleterapi i mund- og halsområdet
 
Stiftet den 22. august 1965.
 
 
Stk. 2: DLHM er tilsluttet:
Danske Handicaporganisationer (DH)
    Nordisk Samarbejdsorgan for Laryngectomerede (NSL)
    Confederation of European Laryngectomees (CEL)
    International Association of Laryngectomees (IAL)
    Foreningen arbejder herudover tæt sammen med Kræftens Bekæmpelse. (KB)

Stk. 3: Foreningens hjemsted er København.
 
 
§ 2: Formål
 
DLHM’s formål er at samle strubeløse, delvis strubeløse, mundhuleopererede, permanente kanylebærere samt andre med funktionsnedsættelse efter operation eller stråleterapi i mund- og halsområdet i en landsdækkende forening for herigennem at:

Vejlede og rådgive i forbindelse med operation, revalidering, tvivlsspørgsmål i forhold til det offentlige, herunder også i forbindelse med taleundervisning, oprette og støtte lokalforeninger m.v.
 
Udbrede kendskabet til de påførte handicaps og disses følger, herunder behandlingsformer.
 
Formidle kontakten til den daglige tilværelse i et tæt samarbejde med de konsulenter, der fungerer på området.
 
Støtte og opfordre medlemmerne til efter bedste evne, at deltage i aktiviteterne i det omgivende samfund ved anvendelse af de værktøjer/virkemidler man nu har til rådighed, så handicappet efter kræftbehandlingen ikke længere skal betragtes som en begrænsning, men som noget der kan kompenseres fra.

Medvirke til afholdelse af kurser og konferencer for DLHM’s medlemmer med deltagelse af aktuelle foredragsholdere, læger, pædagoger, plejepersonale m.v.
 
Samarbejde på internationalt plan og være udadvendt i alle spørgsmål.
 

§ 3: Medlemsskab 
Stk. 1: Som medlemmer kan optages alle strubeløse, delvis strubeløse, mundhuleopererede, permanente kanylebærere samt andre med funktionsnedsættelse efter operation eller stråleterapi i mund- og halsområdet.

Stk. 2: Som medlemmer kan optages ikke opererede enkeltpersoner samt grupper, foreninger og firmaer m.v., der ønsker at støtte foreningen i dens arbejde.

Stk. 3: Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

Stk. 4: DLHM’s medlemsblad "ny stemme"
udgives ca. 5 gange årligt eller så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt.
Bladet udsendes til alle medlemmer af foreningen.
Bladets redaktør vælges af bestyrelsen.
 
§ 4: DLHM’s styrende organer
 
DLHM’s styrende organer er:
Generalforsamlingen.
Bestyrelsen.
Forretningsudvalget.
 
 § 5: Generalforsamlingen
 
Stk. 1: Generalforsamlingen er DLHM’s højeste myndighed.

Stk. 2: Generalforsamlingen fastsætter DLHM’s vedtægter og vælger dens bestyrelse, som er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

Stk. 3: Generalforsamlingen består af samtlige medlemmer af landsforeningen.
  
Stk. 4: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af august måned, og indkaldes skriftligt med mindst 2 måneders varsel.
 
Stk. 5: På generalforsamlingen vælges landsformand og kasserer samt 5 bestyrelsesmedlemmer på skift for en 2-årig periode.

Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal.
Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal.
Herudover vælges 3 suppleanter  for en 1-årig periode.

Stk. 6: I forbindelse med indstillinger til valg, skal det tilstræbes at bestyrelsens sammensætning repræsenterer hele landet.

Stk. 7: Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde:
 
1.     Valg af dirigent.
2.     Valg af referent og stemmeudvalg.
3.     Fremlæggelse af beretning for DLHM med henblik på godkendelse.
4.     Fremlæggelse af regnskab for DLHM med henblik på godkendelse.
5.     Fremlæggelse af beretning og regnskab for Jubilæumskontoen til drøftelse.
6.     Fastsættelse af kontingent.
7.     Behandling af indkomne forslag.
8.     Valg af:
Formand/kasserer.
Bestyrelsesmedlemmer 3/2.
3 suppleanter
9.     Eventuelt.
 
Stk. 8:  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

Stk. 9:  Kun tilstedeværende medlemmer over 18 år, med gyldigt medlemsbevis, - d.v.s. kontingent betalt for indeværende år - har stemmeret.

Stk. 10: Der kan ikke afgives stemme ved brev eller fuldmagt.

Stk. 11: Kun medlemmer over 18 år, med gyldigt medlemsbevis, er valgbare til DLHM’s styrende organer.

Stk. 12: Medlemsskabet for det aktuelle år anses for at være i orden, hvis kontingentet er indbetalt senere end 30. september året forud for generalforsamlingen, og senest ved generalforsamlingens start.
 På forlangende skal gyldigt medlemsbevis (kvittering) kunne forevises.

Stk. 13: På forlangende skal afstemninger være skriftlige.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Beslutninger og valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed. (Se dog § 6 stk. 3 samt § 13 stk. 1 og 2 ).

Stk. 14: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/4 af foreningens aktive medlemmer fremsender skriftlig anmodning herom med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet.
 Der indkaldes som for ordinær generalforsamling
 
§ 6: Bestyrelsen
 
Stk. 1:  DLHM ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer.
Flertallet i bestyrelsen skal til enhver tid udgøres af opererede, (jævnfør §3 stk. 1). Der vælges 3 suppleanter, hvoraf mindst et medlem er opereret (jævnfør §3 stk. 1)

Stk. 2:  Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til næstformand, sekretær mv., og fastlægger selv sin forretningsorden.

Stk. 3:  Flertalsbestemmelsen i § 6 stk. 1 kan kun ændres eller fraviges, såfremt mindst 3/4 af de tilstedeværende opererede medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor.

Stk. 4:  Såfremt en suppleant træder ind i bestyrelsen, skal ny konstituering finde sted.

Stk. 5:  Såfremt mindst 3 medlemmer af bestyrelsen skriftligt anmoder herom, skal der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde. Man skal samtidig angive de punkter man ønsker behandlet.

Stk. 6:  Det er forretningsudvalgets ansvar, at ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes senest 6 uger efter at anmodningen er modtaget.

Stk. 7: Bestyrelsen træffer beslutning om oprettelse eller nedlæggelse af stillinger med ansat personale i landsforeningen.

Stk. 8: Med henblik på at få belyst særlige områder eller problemstillinger, kan bestyrelsen beslutte at invitere særlige sagkyndige eller repræsentanter for interessegrupper til at overvære bestyrelsesmøderne.

Stk. 9:  Sekretæren udfærdiger referater af bestyrelsens møder.
Referaterne skal efterfølgende godkendes af bestyrelsen.
 
§ 7: Forretningsudvalget
 
Stk. 1: Landsformanden, næstformanden og kassereren i DLHM’s bestyrelse udgør forretningsudvalget.

Stk. 2: Forretningsudvalget arbejder efter en forretningsorden udarbejdet af bestyrelsen, og har ansvaret for driften af landsforeningen og landsforeningens kontor mellem bestyrelsesmøderne.

Stk. 3: Forretningsudvalget kan, med ansvar overfor den øvrige bestyrelse, uddelegere opgaver, eller supplere sig med relevante fagpersoner.

Stk. 4: Forretningsudvalget foretager ansættelse og afskedigelse af personale i DLHM.

Stk. 5: Landsformanden indkalder forretningsudvalget til møder så ofte han/hun skønner det nødvendigt, eller når et af udvalgets øvrige medlemmer fremsætter ønske herom.

Stk. 6: Landsformanden udarbejder en årsberetning vedrørende DLHM’s drift som, inden udsendelse til foreningens medlemmer, skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 7: Forretningsudvalget kan indkalde til bestyrelsesmøde, så ofte det skønnes nødvendigt.
 
§ 8: Øvrige udvalg
  
Stk. 1: For at lette bestyrelse og forretningsudvalg i det daglige arbejde, kan bestyrelsen nedsætte faste eller midlertidige udvalg efter behov.

Stk. 2: Forretningsudvalget kan udpege ethvert medlem af landsforeningen til at sidde i faste eller eventuelle midlertidige udvalg.
Det er ligeledes forretningsudvalget, der udarbejder udvalgenes kommissorier, og udpeger formændene for udvalgene.

Stk. 3: Lokalforeningerne og/eller bestyrelsen, eller 5 medlemmer i forening, kan skriftligt indstille medlemmer til de faste udvalg.
Udvalgenes størrelse er - alt efter opgavens omfang - på 3 – 5 personer.

Stk. 4: Medlemsskabet af faste udvalg er personligt, og har en varighed på 2 år.
Genudpegning kan finde sted.
 
§ 9: Lokalforeninger
 
Stk. 1: En lokalforening omfatter de medlemmer af DLHM der er bosat i lokalforeningens område.
En lokalforening dækker som regel et (oprindeligt) amt, men kan i nogle tilfælde omfatte flere amter.
I den forbindelse er Københavns og Frederiksberg Kommuner at opfatte som amter.

Stk. 2: Lokalforeningerne arbejder efter de til enhver tid gældende standardvedtægter for DLHM’s lokalforeninger, hvoraf også lokalforeningernes formål og opgaver fremgår.
Vedtægterne udarbejdes af landsforeningen, og vedtægter samt eventuelle forslag til ændringer af disse, fremlægges til godkendelse på DLHM’s efterårskonference.

Stk. 3: DLHM støtter sine lokalforeninger økonomisk, hvorfor disse altid konfererer med landsforeningen, inden de ansøger landsdækkende firmaer eller fonde om økonomisk tilskud.

Stk. 4: Revision af lokalforeningernes regnskaber skal foretages i årets første kvartal samt efter behov af de valgte revisorer.

Stk. 5: Det reviderede regnskab, kasseklade samt kopi af alle bilag, fremsendes til DLHM´s kasserer inden udgangen af Februar måned.
Sammen med regnskabet eller senest ved udgangen af Marts måned fremsendes formandens / bestyrelsens beretning for regnskabsåret.
Lokalforeningernes omsætning indarbejdes i DLHM’s årsopgørelse.
 
§ 10: Tegningsret og hæftelser
  
Stk. 1:  DLHM tegnes af formanden, eller ved dennes forfald af næstformanden,
i forening med 1 bestyrelsesmedlem.
I sager af mere vidtrækkende beskaffenhed, skal hele bestyrelsen inddrages.

Stk. 2: DLHM’s medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. 
          Foreningens medlemmer har ikke økonomiske forpligtigelser over for foreningen ud over kontingent forpligtigelsen.

Stk. 3: Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 11: Regnskab og revision
 
Stk. 1: DLHM’s regnskabsår følger kalenderåret. Kassereren fører regnskabet og forestår ind- og udbetalinger. 

Stk. 2: Revision af regnskabet skal foretages i årets første kvartal samt efter behov af de af generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 3: Kassereren vælger, i samråd med den øvrige bestyrelse, en statsautoriseret revisor til revision af bogføringen samt fremstilling af årsregnskaberne for landsforeningen samt jubilæumskontoen.
           De reviderede regnskaber fremlægges på generalforsamlingen.
    
§ 12: Vedtægtsændringer eller opløsning
 
Stk. 1: Ændring af DLHM’s vedtægter kan finde sted på enhver generalforsamling, såfremt spørgsmålet er opført på dagsordenen og når mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor.

Stk. 2: Opløsning af foreningen kan kun ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger, såfremt mindst 3/4 af de forsamlede stemmeberettigede stemmer herfor.
Ekstraordinær generalforsamling, med henblik på opløsning af DLHM, skal finde sted senest 1 måned efter at beslutningen om opløsning er vedtaget på en ordinær generalforsamling.

Stk. 3: I tilfælde af foreningens opløsning, overgår eventuel formue og andre midler uden forbehold, til Kræftens Bekæmpelse.
 
§ 13: Ikraftrædelse
 
Nærværende vedtægter, som er vedtaget på generalforsamlingen den 2. juli 2017, og træder i kraft med omgående virkning, og erstatter tidligere vedtægter.
  
Middelfart d. 30. juni 2019
  
Signeret

Poul Erik H. Petersen
Dirigent

Signeret

Jørn E, B, Hede
Referent
 
 
DLHM's første vedtægter blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i Sorø den 22.8. 1965.
  
Vedtægterne er senere ændret eller revideret:
 
Den 26.juni 1969.   Den 19.juni 1984.
Den 25.juni 1976.   Den 25.juni 1985.
Den 24.juni 1977.   Den 24.juni 1994.
Den 27.juni 1978.   Den 21.juni 1996.
Den 30.juni 1981.   Den 24.juni 2000. 
Den 25. juni 1993.  Den 02. juli 2017
den 30. juni 2019